Et klasserom Foredrag

Alternativ skole
Skolemestring og en positiv opplevelse av å gå på skole

En skolehverdag tilpasset den enkelte


Mange barn har utfordringer i skolehverdagen. Noen barn har av ulike årsaker det vanskelig med å tilpasse seg en "vanlig skolehverdag". Det er viktig at utfordringene til disse barna blir tatt på alvor, og at man tidlig kan hjelpe og eventuelt forebygge at utfordringene eskalerer. For disse barna er et godt skole-

hjem samarbeid svært viktig. 

Gjennom å skape en god relasjon legger man tilrette for at barnet skal lykkes i sine omgivelser samt forstå egne følelser og utfordringer. På veien er det viktig å skape trygghet og et ønske om å mestre skolehverdagen. For barn som har sosiale og emosjonelle utfordringer vil ofte dagsformen variere. Her er det viktig å være ekstra sensitiv på dette, og tilpasse dagen til barnet slik at barnet kan oppleve å lykkes, også på vanskelig dag. Det er viktig at man skaper trygge rammer for barnet med kontinuitet i rutiner og voksenpersoner. 

Mange barn som strever med sosiale og emosjonelle utfordringer kan være avvisende ovenfor de voksne som prøver å hjelpe. Denne avvisningen kan være vanskelig å stå i, men det er viktig at man viser barnet at man fortsatt er det for barnet og at man fortsatt liker barnet. Det er derfor viktig at man har voksenpersoner som tåler å stå i  vanskelige situasjoner, da den voksne må tåle 


Gjennom flere år har Hoft fulgt opp elever i grunnskolen, fra første til tiende klasse. Elevene vi følger opp er vanligvis elever med sosiale eller emosjonelle utfordringer. Målet vårt er at vi skal etterhvert kunne trekke oss ut, og at eleven greier seg godt på skolen sosialt og emosjonelt. Sammen med skolen jobber vi aktivt med ulike mål i fagplanen og sammen finner vi løsninger for at eleven skal få en bedre skolehverdag både sosialt og faglig. Vi jobber først og fremst med å gjøre elevene mottakelig for læring da mange barn i skolen har ulike utfordringer som gjør at de i mindre grad er mottakelig for læring. Noen elever er vi med inn i klasserommet og følger eleven hele dagen, mens andre elever er vi en støtte som er lett tilgjengelig. Noen elever synes det er utfordrende å komme seg til skolen, og trenger støtte på skoleveien. Da kan vi stille opp med skyss og en god samtale på tur til skolen. Vi opplever at mange elever også trenger en alternativ skoledag, der vi tar eleven ut av skolen og har et opplegg tilpasset ut fra elevens behov. 

For barn og unge som har utfordringer med skolehverdagen kan en alternativ skoledag være en viktig arena for positiv utvikling. I et livsløp er det viktig å fungere godt sosialt og emosjonelt, dermed er det viktig at man prioriterer å jobbe med disse målene for barnet. Barnets kapasitet og egen motivasjon for læring øker når barnet har mindre sosiale og emosjonelle utfordringer. En alternativ skoledag kan legges opp på flere måter. Det kan være en fast turdag, gårdsbesøk eller andre aktiviteter på skolen. 

På Topptunet har Hoft elever som har en alternativ skoledag. Her tilrettelegger vi dagen ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. Tunet være et godt utgangspunkt for å oppleve nye sider og ressurser hos barnet eller ungdommen. Vi fokuserer på mestring og tilhørighet. Elevene får ta del i dyrestell og praktiske oppgaver som følger med et småbruk, som er med på å skape mestringsopplevelser. Det gir barnet tro på egen læring og ferdigheter, og er derfor spesielt viktig for barn som ofte opplever at de ikke mestrer hverdagen i skolen. Vi opplever at elever som har en alternativ skoledag en dag i uken, der elevens behov og interesser står i fokus, mestrer resten av skoleuken bedre.


 

IHEART 

Vi tar også imot klasser og grupper som ønsker en alternativ skoledag. Her fokuserer vi på sosial og emosjonell utvikling i gruppen, vi bruker undervisningsprogrammet IHEART. 

IHEART Curriculum er et erfarings basert pedagogisk undervisningsprogram som lærer ungdom mellom 10- 18 år om deres iboende resiliens og medfødte velvære. IHEART står for Innate Health Education and Resilience Training. Programmet gir forbyggende læring om mental helse og velvære. Det tar for seg den psykologiske funksjonen som alle har til felles og utforsker de sentrale prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes. Programmet består av 11 moduler fra start til slutt, og leveres som et komplett pedagogisk program med instruktør. IHEART er tilpasset grupper fra 8 deltakere eller flere.

Modul 1- 4  ser på det psykologiske systemet et universelt intelligent system, som skaper hele opplevelsen til mennesket uavhengig hvilke premisser vi lever under. Vi utforsker dette systemet som et pålitelig, forutsigbart, resilient og konstant system. Vi utforsker bl.a hvor resiliens og velvære kommer fra og går i dybden på ubetinget/ betinget velvære. Programmet adresser sentrale spørsmål som: Hva knytter vi vår velvære til og hva knytter vi den ikke til? Kan noen eller noen ting putte en følelse i oss?  

Modul 5-11 ser på hvordan opplevelsen i oss blir levende og utforsker signalene som forteller oss om premissene vi lever under er sanne eller falske, om de fører oss bort fra velvære eller tar oss nærmere velvære. Modulene ser på hvilke kvaliteter velvære har som er innebygd og medfødt. De viser hvordan kvalitetene er ubetinget av noen eller noe ting, og tilgjengelig for oss alle gjennom hele livet.