Skjermbilde%202020-06-03%20kl.%2000.06_e

SKOLEVEGRING

Skolevegring er noe som kan oppstå hos de aller fleste barn og resulterer i fravær fra skolen. Bakgrunnen for skolevegring kan være mange. Det kan være at barnet har vanskeligheter for å stå opp på morgenen, at barnet opplever skolen som belastende, at den fremkaller negative emosjoner, at det har hatt negative opplevelser der. En konsekvens ved å være borte fra skolen er at barnet isoleres og kontakten med venner og nettverk forsvinner - verden blir mer og mer skummel. Skolevegring er noe som ofte utvikler seg over tid og det kan ta tid å komme tilbake.

 

HVORDAN GÅR VI FREM I HOFT?

Vi i Hoft ønsker å ta utgangspunkt i hjemmet og starter tidlig med å skape et godt samarbeid med foreldre og barn. Utfordringene som barnet og foreldrene opplever kan være ulike og unike på hver sin måte. Derfor ønsker vi i Hoft å bruke vår kompetanse og erfaring på å møte barnet der det er. Gjennom å skape relasjon og tillit går vi inn for å at barnet skal forstå sine egne følelser og utfordringer. På veien skal vi skape trygghet og et ønske om å mestre skolehverdagen. I Hoft tilpasser vi til den metoden som gir ønsket effekt. Vi bruker god tid på å skape kontinuitet i forholdet slik at vi får innarbeidet gode rutiner. Alle dager er forskjellig i forhold til følelsesmønsteret og vi er derfor fleksible i møtet med barnet og jakten den gode samtalen. Vi lager et tilrettelagt opplegg for hvert enkelt barn for å møte dets behov og følelser.

 

PROSESSEN I EN SKOLEVEGRING SAK

Skole er ofte et sekundert tema da det handler om å finne de bakenforliggende årsakene og jobbe med disse.

1. TVERRFAGLIG SAMARBEIDSMØTE

Informasjonsutveksling med skole, barnevern, PPT, BUP og øvrige involverte parter

2. KARTLEGGINGSFASE

Samtale med foresatte - sammen og hver for seg selv. Kartlegge kapasitet og formidle hvordan vi jobber. Møte eleven der eleven er.

3.RELASJONSBYGGING OG TILLIT

Vi driver oppsøkende arbeid. Dvs vi kommer hjem til der barnet/ungdommen bor. Skape rom for å bli kjent gjennom aktivitet/samtale og miljøterapi. Dette i tett samarbeid med foresatte og øvrige instanser eks: BUP.

4. STABLITET OVER TID OG MED INN I SKOLEN

Vi vet av erfaring at det ofte ikke er noen quck fix for å få de tilbake i skolen. Derfor er det viktig at familien opplever stabilitet og trygghet som gjør at de kan stå i de utfordringen det er å ha en skolevegrer hjemme.

5. RAPPORTERING OG EVALUERING

Ansvarsgruppemøter.
Jevnlige samtaler med faglærer. Orientere hvor klassen befinner seg, hva de gjør og hva de holder på med slik at man kan koble på eleven i skolearbeidet.

 

KONTAKT OSS

Kattfjordveien 109

90069536

 


90069536

Kattfjordveien 109

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Helse omsorg og forebyggende tjenester.