Skole

Vi i Hoft ønsker å ta utgangspunkt i hjemmet og starter tidlig med å skape et godt samarbeid med foreldre og barn. Utfordringene som barnet og foreldrene opplever kan være ulike og unike på hver sin måte. Derfor ønsker vi i Hoft å bruke vår kompetanse og erfaring på å møte barnet der det er. Gjennom å skape relasjon og tillit går vi inn for å at barnet skal forstå sine egne følelser og utfordringer. På veien skal vi skape trygghet og et ønske om å mestre skolehverdagen. I Hoft tilpasser vi til den metoden som gir ønsket effekt. Vi bruker god tid på å skape kontinuitet i forholdet slik at vi får innarbeidet gode rutiner. Alle dager er forskjellig i forhold til følelsesmønsteret og vi er derfor fleksible i møtet med barnet og jakten den gode samtalen. Vi lager et tilrettelagt opplegg for hvert enkelt barn for å møte dets behov og følelser.

Hoft følger opp elever i grunnskolen, fra første til tiende klasse. Elevene vi følger opp er vanligvis elever med sosiale eller emosjonelle utfordringer. Målet vårt er at vi skal etterhvert kunne trekke oss ut, og at eleven greier seg godt på skolen sosialt og emosjonelt. 

Sammen med skolen jobber vi aktivt med ulike mål i fagplanen og sammen finner vi løsninger for at eleven skal få en bedre skolehverdag både sosialt og faglig. Vi jobber først og fremst med å gjøre elevene mottakelig for læring fordi mange barn i skolen har ulike utfordringer som gjør at de i mindre grad er mottakelig for læring.

Noen elever er vi med inn i klasserommet og følger eleven hele dagen, mens andre elever er vi en støtte som er lett tilgjengelig. Noen elever synes det er utfordrende å komme seg til skolen, og trenger støtte på skoleveien. Da kan vi stille opp med skyss og en god samtale på tur til skolen. Vi opplever at mange elever også trenger en alternativ skoledag, der vi tar eleven ut av skolen og har et opplegg tilpasset ut fra elevens behov.
 

Oppfølging i skolen

 
 

Alternativ skoledag

For barn og unge som har utfordringer med skolehverdagen kan en alternativ skoledag være en viktig arena for positiv utvikling. På topptunet tilrettelegger vi dagen ut fra den enkeltes behov og forutsetninger. Tunet være et godt utgangspunkt for å oppleve nye sider og ressurser hos barnet eller ungdommen. Vi fokuserer på mestring og tilhørighet. Elevene får ta del i dyrestell og praktiske oppgaver som følger med et småbruk, som er med på å skape mestringsopplevelser. Det gir barnet tro på egen læring og ferdigheter, og er derfor spesielt viktig for barn som ofte opplever at de ikke mestrer hverdagen i skolen. Vi opplever at elever som har en alternativ skoledag en dag i uken, der elevens behov og interesser står i fokus, mestrer resten av skoleuken bedre.

Vi tar også imot klasser og grupper som ønsker en alternativ skoledag. Her fokuserer vi på sosial og emosjonell utvikling i gruppen. Gjennom positive, felles opplevelser vil man kunne bidra til et bedre klassemiljø og utvikle nye vennskap innad i gruppen. Et godt og trygt klassemiljø vil bidra til et bedre læringsmiljø i klassen. Sammen med skolen lager vi en timeplan ut fra hva man ønsker å fokusere på.

 

Skolevegring

Skole er ofte et sekundert tema da det handler om å finne de bakenforliggende årsakene og jobbe med disse.
 

Prosessen i en skolevegringssak: 

1. Tverrfaglig samarbeid
Informasjonsutveksling med skole, barnevern, PPT, BUP og øvrige involverte parter

2. Kartleggingsfase

Samtale med foresatte - sammen og hver for seg selv. Kartlegge kapasitet og formidle hvordan vi jobber. Møte eleven der eleven er.

3.Relasjonsbygging og tillit

Vi driver oppsøkende arbeid. Dvs vi kommer hjem til der barnet/ungdommen bor. Skape rom for å bli kjent gjennom aktivitet/samtale og miljøterapi. Dette i tett samarbeid med foresatte og øvrige instanser eks: BUP.

 

4. Stabilitet over tid og med inn i skolen
Vi vet av erfaring at det ofte ikke er noen rask løsning for å få de tilbake i skolen. Derfor er det viktig at familien opplever stabilitet og trygghet som gjør at de kan stå i de utfordringen det er å ha en skolevegrer hjemme.

5. Rapportering og evaluering 

Ansvarsgruppemøter: Jevnlige samtaler med faglærer. Orientere hvor klassen befinner seg, hva de gjør og hva de holder på med slik at man kan koble på eleven i skolearbeidet.

 

Personalveiledning

Vi kan hjelpe og veilede bedrifter og personaler der man over en lengre periode opplever at man står fast og ikke kommer videre. Sammen med personalet drøfter vi utfordringer, observerer og prøver å stille forløsende spørsmål som kan bidra til utvikling og endring. Sammen med de som jobber med barnet eller ungdommen prøver vi nye strategier for å skape en varig endring. 

 

IHEART- Innate Health Education and Resilience Training

IHEART Curriculum er et erfarings basert pedagogisk undervisningsprogram som lærer ungdom mellom 10- 18 år om deres iboende resiliens og medfødte velvære. IHEART står for Innate Health Education and Resilience Training. Programmet gir forbyggende læring om mental helse og velvære. Det tar for seg den psykologiske funksjonen som alle har til felles og utforsker de sentrale prinsippene bak hvordan vår opplevelse skapes. Programmet består av 11 moduler fra start til slutt, og leveres som et komplett pedagogisk program med instruktør. IHEART er tilpasset grupper fra 8 deltakere eller flere.

Modul 1- 4  ser på det psykologiske systemet et universelt intelligent system, som skaper hele opplevelsen til mennesket uavhengig hvilke premisser vi lever under. Vi utforsker dette systemet som et pålitelig, forutsigbart, resilient og konstant system. Vi utforsker bl.a hvor resiliens og velvære kommer fra og går i dybden på ubetinget/ betinget velvære. Programmet adresser sentrale spørsmål som: Hva knytter vi vår velvære til og hva knytter vi den ikke til? Kan noen eller noen ting putte en følelse i oss?  

Modul 5-11 ser på hvordan opplevelsen i oss blir levende og utforsker signalene som forteller oss om premissene vi lever under er sanne eller falske, om de fører oss bort fra velvære eller tar oss nærmere velvære. Modulene ser på hvilke kvaliteter velvære har som er innebygd og medfødt. De viser hvordan kvalitetene er ubetinget av noen eller noe ting, og tilgjengelig for oss alle gjennom hele livet.  

 
IMG_0861.HEIC

KONTAKT OSS

Kattfjordveien 109

90069536

  • Facebook
  • Instagram