voksne studenter

Skolevegring
Jeg jobber i skolen eller med 
oppfølging 

Hvordan hjelpe en som vegrer seg for å gå på skolen? 
Skole er ofte et sekundert tema da det handler om å finne de bakenforliggende årsakene og jobbe med når man jobber med skolevegringssak. Det kan være mange årsaker til at ditt barn vegrer seg for å dra til skolen. Vi har ikke fasiteten men gode resultater med å øke barnets velvære og mestring innenfor flere områder. 

Prosessen i en skolevegringssak kan se slik ut: 

1. Tverrfaglig samarbeid
Informasjonsutveksling med skole, barnevern, PPT, BUP og øvrige involverte parter

2. Kartleggingsfase

Samtale med foresatte - sammen og hver for seg selv. Kartlegge kapasitet og formidle hvordan vi jobber. Møte eleven der eleven er.

3.Relasjonsbygging og tillit

Drive med oppsøkende arbeid, det vil si dra hjem til der barnet/ungdommen bor. Skape rom for å bli kjent gjennom aktivitet/samtale og miljøterapi. Dette i tett samarbeid med foresatte og øvrige instanser eks: BUP.

 

4. Stabilitet over tid og med inn i skolen
Vi vet av erfaring at det ofte ikke er noen rask løsning for å få de tilbake i skolen. Derfor er det viktig at familien opplever stabilitet og trygghet som gjør at de kan stå i de utfordringen det er å ha en skolevegrer hjemme.

5. Rapportering og evaluering 

Ansvarsgruppemøter: Jevnlige samtaler med faglærer. Orientere hvor klassen befinner seg, hva de gjør og hva de holder på med slik at man kan koble på eleven i skolearbeidet.

Vi kan også hjelpe dere- Dere kan booke noen av våre tjenester.